Iese din for, while, until sau opreste o bucla.

Sintaxa
break [n]
Daca ‘n’ este furnizat, atunci nth inchide bucla. n trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.
Comanda nu intoarce nici un rezultat daca n nu este mai mare sau egal cu 1.

Exemplu

for myloop in 1 2 3 4 5
do
echo -n “$bucla_mea”
if [ “$bucla_mea” -eq 3 ]
then
break # Aceasta linie va intrerupe bucla.
fi
done

break este o ‘speciala’ integrata in POSIX.